Michał Łach

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Michał
Łach
(+48-12) 628-34-54
+48 660683241

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Dyscyplina naukowa: INŻ. MATERIAŁOWA
- utylizacja odpadów i wykorzystanie ubocznych produktów spalania
- geopolimery
- synteza zeolitów
- wybrane metody badań materiałów

Wtorek: 7.30-8.30

Czwartek: 7.30-8.30

Międzynarodowe:

  1. ELAC2015/T02-0721, ”Development of ecofriendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers”, ERANET financed by FP7, wykonawca
  2. 710078-INNOWATREATRFCS-2015/RFCS-2015, „The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with use of clean technologies”, European Comission, Industrial Technologies Coal and Steel, Wykonawca
  3. Projekt E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie; nr PPI/APM/2018/1/00027; finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”; Wykonawca

Krajowe:

  1.  Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Umowa POIR.04.01.04-00-0096/18; 2019 ÷ 2021; wykonawca
  2. „Opracowanie technologii odzysku łupków przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i kruszyw drogowo-budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1; NCBiR. Projekt nr POIR 01.01.01-00-0009/17-00; wykonawca
  3. ” Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego „Łęgprzem” Sp. z o.o”; POIR.02.01.00-00-0275/16-00; Ministerstwo Rozwoju i Finansów,w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; wykonawca
  4.  „Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych”, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, GEKON1/05/213240/35/2015, Wykonawca
  5.  „Opracowanie i wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii stabilizacji odpadów poprocesowych”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1; NCBiR;01.01.01-00-0740/16, wykonawca
  6. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie, Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, 01.02.02-10-0071/16, wykonawca
  7.  „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania zeolitów z materiałów antropogenicznych pochodzących z wydobycia węgla kamiennego”, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 02.03.02-24-0035/16, wykonawca

 

Programy krajowe dydaktyczne

1.UDAPOKL.04.01.02-00-047/12-00, „Inżynieria materiałowa - inżynieria z przyszłością  NCBiR, kierunki zamawiane; wykonawca

2. UDAPOKL.04.01.01-00-245/11-00, „PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z Przemysłem”, wykonawca NCBiR (PO KL)

3.POKL.04.01.01-00-288/09-00, „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, POKL, wykonawca

4. POKL.04.01.02-00-048/12-00, „Mechanika i budowa maszyn -kierunek zamawiany”,

Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne „Opracowanie innowacyjnych narzędzi mobilnych wspomagających proces kształcenia, w postaci zdalnie sterowanych stanowisk laboratoryjnych, oprogramowania dydaktycznego, nowatorskich materiałów dydaktycznych, w tym podręczników oraz programów studiów sformułowanych we współpracy z przemysłem i dopasowanych do potrzeb rynku pracy”

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich:
1. Michał Adamski: „Metody wytwarzania i właściwości geopolimerów na bazie odpadów poprocesowych i surowców naturalnych”; Uchwała Nr 86/1145/2016 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z dnia 7 grudnia 2016 roku;
2. Anna Stefańska, Badanie skłonności do wykwitów na powierzchniach materiałów geopolimerowych i opracowanie metody ich zapobiegania; Uchwała Nr 124/1164/2018 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku
3. Krzysztof Fornagiel, „Innowacyjne technologie kreowania
architektury i urbanistyki w oparciu o drukowane, modularne struktury mieszkaniowe ”; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uchwała Rady Wydziału z dnia 24 kwietnia 2019;

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
1. Institut Géopolymère 16 rue Galilée 02100 Saint-Quentin – France ; Udział w warsztatach zagranicznych Geopolymer Camp 2017, Francja; 2017-07-10 - 2017-07-12
2. The Ostfold University College, Halden; Norwegia; 2017-10-02 - 2017-10-06; Wizyta studyjna
3. Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) (11.03.2019-22.03.2019)
4. School of Civil and Environmental Engineering, UNSW Australia (16.02.2019-26.02.2019)
5. Reykiavik University, Island; Wizyta studyjna (13.06.2019 – 20.06.2019)
6. Nigde Omer Halisdemir University, Nigde, Turkey, attended the Workshops at FIBRE 5th Meeting; (24.06.2019-26.04.2019)

Członek Editorial Board czasopisma: SN Applied Sciences (Springer Nature), sekcja: Chemistry/Materials

Recenzent czasopisma: Composites Part B


ADRES

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, I piętro, pokój D104

Tel.: (+48-12) 628-34-50, 628-34-60
Fax: (+48-12) 628 34 91

E-mail:im@pk.edu.pl
m-2@mech.pk.edu.pl

Zobacz nas na Facebooku


FOLLOW US: