Okres realizacji projektu: 01.03.2017-28.02.2019

Numer i nazwa osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie projektu z UE: 997 040,87 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem szczegółowym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt ma na celu realizację wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji, Studentek/Studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na Kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt jest dedykowany przede wszystkim dla osób nie posiadających doświadczenia zawodowego, które są bliskie wejścia na rynek pracy. W projekcie założono równościowy sposób zarządzania oraz równie proporcje udziału Studentów wg płci (K, M), a także dostęp do staży dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Programem zostanie objętych łącznie 83 Studentów z czego 74 uczestników będzie realizowało staże krajowe w Przedsiębiorstwach (38 staży dla Studentek/Studentów I stopnia; 45 staży dla Studentek/Studentów II stopnia) oraz 9 uczestników będzie realizowało staże poza granicami Polski w Przedsiębiorstwach lub Jednostkach Naukowych (4 staże dla Studentek/Studentów I stopnia; 5 staży dla Studentek/Studentów II stopnia).

Staże będą powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia przewidzianymi dla Kierunku Inżynieria Materiałowa, a nabyte podczas studiów umiejętności będą praktycznie wykorzystywane w toku zadań realizowanych na stażu.

Wszystkie staże w projekcie zostały przewidziane na okres 3 miesięcy w wymiarze min. 30 godzin tygodniowo tj.: 120 godz. miesięcznie.

Osobie odbywającej staż krajowy w ramach projektu przysługuje:

·      Comiesięczne stypendium;

·      Zakup materiałów zużywalnych (nietrwałych);

·      Ubezpieczenie NNW;

·      Zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania do miejsca odbywania stażu powyżej 50 km;

·      Koszty przejazdu na staże odbywające się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania Stażystki/Stażysty.

Osobie odbywającej staż zagraniczny w ramach projektu przysługuje:

·      Comiesięczne stypendium;

·      Zakup materiałów zużywalnych (nietrwałych);

·      Ubezpieczenie NNW;

·      Zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania do miejsca odbywania stażu powyżej 50 km;

Stażystka/Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

 

EFEKTY PROJEKTU:

 

W efekcie projekt pt. „Projekt: staż” ma na celu:

·      podniesienie kompetencji lub ich nabycie przez Stażystkę/Stażystę, którzy odbyli 3 miesięczne staże w ramach projektu;

·      zwiększenie umiejętności praktycznych przez Stażystkę/Stażystę, którzy odbyli 3 miesięczne staże w Przedsiębiorstwie/Jednostce Naukowej;

 

Założenia projektu pt. „Projekt: staż” przyczynią się bezpośrednio do realizacji celu projektu przez realizację wysokiej jakości programów stażowych podnoszących kompetencje osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (Studenci Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Działania przewidziane w projekcie są zajęciami dodatkowymi w stosunku do toku studiów.