Egzamin Dyplomowy Magisterski 20 września 2018
data: 2018-09-12
autor: Sekretariat M-2
Egzamin Dyplomowy inżynierski w naszym Instytucie odbędzie się w dniu:
20 września 2018 (czwartek), sala nr D112 budynek D godz. 9.00 komisja nr 1
20 września 2018 (czwartek), sala nr D112 budynek D godz. 12.00 komisja nr 2
Egzamin Dyplomowy Magisterski 17 września 2018
data: 2018-09-03
autor: Sekretariat M-2
Egzamin Dyplomowy magisterski w naszym Instytucie odbędzie się w dniu:
17 września 2018 (środa), , sala nr D102 budynek D godz. 8.30

Egzaminy Dyplomowe - Terminy
data: 2018-07-13
autor: Sekretariat
Egzaminy dyplomowe na kierunku Inżynieria Materiałowa odbędą się w dniach:
- 12 września (środa)
- 17 września (poniedziałek)
- 20 września (czwartek)

Studenci broniący prace dyplomowe mają obowiązek oddania legitymacji studenckich najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
Proponowane tematy prac inżynierskich na rok akad. 2017/2018
data: 2017-05-19
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Informację o wyborze tematu pracy inżynierskiej proszę zgłaszać do 15.06.2017 r w pokoju A218b

Tematy prac inżynierskich
Proponowane tematy prac magisterskich na rok akad. 2017/2018
data: 2017-05-31
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Informację o wyborze tematu pracy magisterskiej proszę zgłaszać do 30.06.2017 r w pokoju A218b.
Zmiana terminu wynika z decyzji Komisji ds. Jakości Kształcenia.
W przypadku nie dotrzymania terminów tematy zostaną przypisane odgórnie.

Tematy prac magisterskich
Studia Podyplomowe
data: 2015-11-03
autor: Sekretariat
Dodatkowy nabór na studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
Szczegóły rekrutacji
Projekt: STAŻ
data: 2017-03-26
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Informacje o Projekcie Stażowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-S067/15

Strona Projektu: STAŻ
Rejestracja na studia II stopnia
data: 2015-01-07
autor: Sekretariat M2
Szanowni Państwo.
Przypominamy iż w celu podjęcia studiów II stopnia należy zarejestrować się na stronie rekrutacyjnej.

Rekrutacja
Harmonogram rekrutacji
Informacja dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego
data: 2013-01-14
autor: Sekretariat M2
Wszelkie informacje znajdują się na stronie Wydziału Mechanicznego.

Praca dyplomowa
Strona tytułowa pracy przejściowej
data: 2009-12-03
autor: Sekretariat M2
W załączniku nr 1 znajduje się wzór strony tytułowej do pracy przejściowej (zał. 1)
Pełnomocnik Instytutu ds. praktyk
data: 2012-11-27
autor: Instytut M-2
Pełnomocnikiem Instytutu Inżynierii Materiałowej ds praktyk jest dr inż. Marek Hebda
Zasady organizacji praktyk studenckich
data: 2013-06-12
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Regulamin realizacji praktyk programowych
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej


§1

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
a) Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy.
b) Praktyka indywidualna – jest to praktyka programowa realizowana przez jednego studenta.
c) Praktykant – studentka lub student odbywający praktykę.
d) Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przyjmujący studentkę lub studenta na praktykę programową.
e) Opiekun Praktyk – pracownik akademicki koordynujący realizację praktyk na danym kierunku studiów.
f) Opiekun Grupy - pracownik akademicki sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk w danej grupie dziekańskiej.
g) Porozumienie trójstronne – podpisywane przez: Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Programowych, Przedsiębiorcę i Praktykanta - jest umową określającą wzajemne zobowiązania i prawa stron związane z odbywaniem praktyki.

§ 2

1. Na Wydziale Mechanicznym PK realizację praktyk studenckich nadzoruje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Programowych.
2. Opiekunowie Praktyk koordynują działania związane z realizacją studenckich praktyk na poszczególnych kierunkach studiów
3. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi grupami dziekańskimi, w zakresie realizacji praktyk, sprawują Opiekunowie Grup.

§ 3

1. Podstawową formą praktyki studenckiej jest praktyka indywidualna.
2. Za praktykę uważa się również staż oraz zatrudnienie studentki/studenta na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
3. Za praktykę uważa się również praktykę lub zatrudnienie poza granicami kraju, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania praktyki lub wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
4. Praktykant biorący udział w międzynarodowym zintegrowanym programie kształcenia, może uzyskać zaliczenie praktyki programowej jeżeli w ramach wyjazdu zrealizowane zostały efekty kształcenia określone dla praktyki na danym kierunku studiów.
5. Dla Praktykanta, który nie ma możliwości samodzielnej organizacji praktyki, Opiekun Grupy organizuje praktykę w Uczelni lub we wskazanym przez nią zakładzie pracy.

§ 4

1. Czas trwania praktyki programowej jest podawany w tygodniach, gdzie tydzień obejmuje pięć dni roboczych po osiem godzin zegarowych.
2. Czas trwania praktyki programowej dla poszczególnych stopni studiów i kierunków jest określony w zatwierdzonym przez Radę Wydziału Mechanicznego programie studiów.

§ 5

1. Okres odbywania praktyk studenckich określa zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego.
2. W przypadkach merytorycznie uzasadnionych, za zgodą Opiekuna Grupy wyrażonej na podstawie podpisanego przez studenta Oświadczenia, możliwe jest odbywanie praktyki w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Warunkiem udzielenia zgody na odbywanie praktyki w trakcie trwania zajęć dydaktycznych jest spełnienie następujących warunków:
a) braku kolizji praktyki z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi potwierdzone oświadczeniem studentki/studenta,
b) braku możliwości ustalenia innego terminu praktyki, potwierdzonego przez Przedsiębiorcę
c) związania praktyki ze studiowanym kierunkiem.
3. Oświadczenie po podpisaniu przez Praktykanta i Opiekuna Grupy, pozostaje u Opiekuna Grupy.

§ 6

1. Uczelnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk.
2. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan.

§ 7

1. Uczelnia nie ma obowiązku i nie ubezpiecza Praktykantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
2. Praktykant jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia się od NNW i dostarczenia kserokopii polisy Opiekunowi Grupy przed zatwierdzeniem programu praktyki.
3. W przypadku praktyk wymagających innych rodzajów ubezpieczeń, Praktykanci są zobowiązani do samodzielnego ubezpieczenia się zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Przedsiębiorcę.

§ 8

1. Przed przystąpieniem do odbywania praktyki Praktykant jest zobowiązany do wstępnego uzgodnienia z Przedsiębiorcą: miejsca, terminu i programu praktyki zgodnie z ramowym programem praktyk dla studiowanego kierunku i specjalności.
2. Opiekun Grupy wraz z Praktykantem, przed rozpoczęciem praktyki, uzgadnia i akceptuje program praktyki w dzienniku praktyk, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia trójstronnego.
3. Warunkiem podpisania uzgodnionego programu praktyk przez Opiekuna Grupy jest uprzednie przekazaniu przez Praktykanta kserokopii polisy ubezpieczeniowej.
4. Porozumienie trójstronne jest podpisywane przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk Programowych, Praktykanta oraz Przedsiębiorcę.
5. Porozumienie powinno być podpisane nie później, niż jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki.
6. Przebieg realizowanej praktyki oraz potwierdzenie jej odbycia jest wpisywane w dzienniku praktyk.

§ 9

1. Nad właściwą realizacją programu praktyki sprawuje nadzór wyznaczony przez Przedsiębiorcę pracownik.
2. Opiekun Grupy może dokonać kontroli przebiegu praktyki.

§ 10

Praktykant jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu realizacji praktyk.
b) przestrzegania wewnętrznych regulaminów i przepisów określonych przez Przedsiębiorcę.
c) dokładnego wykonywania zadań powierzonych przez pracownika Przedsiębiorcy, sprawującego nadzór nad realizacją praktyki.
d) informowania Opiekuna Grupy lub Opiekuna Praktyk o wszelkich trudnościach związanych z realizacją praktyki,
e) poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie realizacji praktyki wynikające z umyślnego działania na szkodę Podmiotu Gospodarczego.
Proponowany plan praktyk
data: 2013-01-24
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
1. Zapoznanie się z przepisami BHP i istniejącymi zagrożeniami występującymi w czasie procesu produkcji i zagrożeniami ochrony środowiska.

2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i profilem produkcyjnym Zakładu.

3. Zapoznanie się z prowadzonymi procesami technologicznymi i procesami kontrolnymi:

- kontrola jakościowa surowców przeznaczonych do produkcji,
- informacje o istniejących w Zakładzie maszynach i urządzeniach ich głównych parametrach i sposobem obsługi,
- warunki technologiczne prowadzonych procesów,
- sposób kontroli międzyoperacyjnej produktów,
- zmiany struktury i właściwości półproduktów na poszczególnych etapach produkcji,
- metody obróbki cieplnej i obróbki powierzchniowej materiałów – jeżeli taka jest prowadzona w Zakładzie,
- wykorzystanie programów CAD-owskich lub innego rodzaju oprogramowania stosowanego w procesie produkcji lub do sterowania urządzeń,
- najczęściej spotykane problemy występujące w czasie procesu technologicznego,
- metody kontroli produktów finalnych, przyczynami występowania wad w produkcie finalnym – jeżeli takie występują,
- metody odbioru jakościowego gotowych produktów, sporządzania atestów i certyfikatów.

4. Po skończonej praktyce Student przedstawia w Instytucie Opiekunowi praktyk zaświadczenie o odbytej praktyce i krótkie sprawozdanie. Dokumenty te powinny być wydrukowane na jednej kartce A4 (druk dwustronny). (Sprawozdanie)
Wykaz podmiotów gospodarczych, w których odbywały się praktyki programowe
data: 2012-12-06
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
W załączniku poniżej znajduje się wykaz podmiotów gospodarczych w których odbywały się praktyki programowe w okresie 2013 - 2014

(Lista)