Egzamin Dyplomowy Magisterski - Terminy
data: 2018-01-03
autor: Sekretariat
Egzamin dyplomowy
na kierunku Inżynieria Materiałowa odbędzie się w dniach:
- 24 stycznia 2018 roku (środa)
- 31 stycznia 2018 roku (środa)
- 2 lutego 2018 roku (piątek)
- 6 lutego 2018 roku (wtorek)
Studenci broniący prace magisterskie mają obowiązek oddania legitymacji studenckich najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
Egzamin Dyplomowy Inżynierski 24 stycznia 2018
data: 2018-01-15
autor: Sekretariat M2
Egzamin Dyplomowy inżynierski w naszym Instytucie odbędzie się w dniu:
24 stycznia 2018 roku (środa), sala nr D102 budynek D godz. 8.30 Komisja nr 1
24 stycznia 2018 roku (środa), sala nr D112 budynek D godz. 9.00 Komisja nr 2
Zakres wymagań do egzaminu wstępnego na 3 stopień studiów kierunku Inżynieria Materiałowa
data: 2017-09-05
autor: Sekretariat
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU NA STUDIA DKTORANCKIE


METALE I ICH STOPY:
Rodzaje właściwości materiałów oraz czynniki wpływające na ich właściwości, charakterystyka właściwości metali, budowa atomu, struktura krystaliczna metali, anizotropia struktury krystalicznej metali, teoria stanu metalicznego, polikrystaliczna budowa metali, wady struktury krystalicznej i ich wpływ na właściwości.

BUDOWA STOPÓW
Ogólne wiadomości o stopach metali, typy wiązań, rodzaje faz występujące w stopach, oznaczanie kierunków i płaszczyzn krystalograficznych.

PRZEMIANY FAZOWE
Przemiany ze stanu gazowego w stan stały, Przemiany ze stanu ciekłego w stan stały, proces krystalizacji, zarodkowanie i wzrost kryształów, energetyczne warunki przemian fazowych, przemiany w stanie stałym, odmiany alotropowe żelaza, przebieg krzepnięcia wlewka. Szkło metaliczne, budowa, zastosowanie, właściwości, metody uzyskiwania


ZJAWISKA TRANSPORTU MASY W MATERIAŁACH
Rodzaje dyfuzji, czynniki wpływające na proces dyfuzji, samodyfuzja.

ODKSZTAŁCENIE l REKRYSTALIZACJA
Odkształcenie sprężyste, odkształcenie plastyczne, przebieg odkształcania ciała polikrystalicznego, zgniot i umocnienie, przyczyny umocnienia, procesy niszczenie metalu, proces rekrystalizacji, temperatura rekrystalizacji, wielkość ziarna po zgniocie i rekrystalizacji, mechanizmy odkształcenia plastycznego na zimno, zjawiska zachodzące podczas nagrzewania odkształconego metalu, zjawisko nadplastyczności .


TEORETYCZNE PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ
Rola i znaczenie obróbki cieplnej, pojęcia podstawowe i klasyfikacja zabiegów obróbki cieplnej, przemiany przy nagrzewaniu stali, procesy wyżarzania, wielkość ziarna w stali, przemiana perlityczna, przemiana bainityczna, przemiana martenzytyczna, wpływ obróbki cieplnej na właściwości stali, atmosfery ochronne, proces hartowania, czynniki wpływające na hartowność stali, procesy odpuszczania i ich wpływ na strukturę i właściwości stopu, proces utwardzania wydzieleniowego (dyspersyjnego).

OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA
Wiadomości podstawowe, rodzaje obróbek i ich wpływ na właściwości stopu, praktyczne wykorzystanie procesów obróbki cieplno-chemicznej.

OBRÓBKA CIEPLNOPLASTYCZNA
Regulowana obróbka cieplnoplastyczna – charakterystyka procesu, wpływ na strukturę
i właściwości, mechanizmy odkształcenia plastycznego na gorąco, dynamiczne procesy odnowy struktury, rola mikrododatków.

MECHANIZMY UMOCNIENIA MATERIAŁÓW POLIKRYSTALICZNYCH
Omówić mechanizmy odpowiedzialne za kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych materiałów polikrystalicznych.


BADANIA STRUKTURY
Metalografia, badania mikroskopowe, mikroskopia świetlna i elektronowa, badania makroskopowe, badania rentgenowskie, badania magnetyczne, nieniszczące metody badań.

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH
Pomiary twardości i mikrotwardości, statyczna próba rozciągania, próba zginania, próba ściskania, próba udarności, metody mechaniki pękania.

STOPY ŻELAZO-WĘGIEL
Stale węglowe - wiadomości ogólne, struktura i właściwości stali węglowych w stanie równowagi, wpływ składników chemicznych na właściwości stali węglowych, klasyfikacja i podział stali, surówki i żeliwa - klasyfikacja i podział surówek i żeliw, grafit i jego wpływ na właściwości żeliwa, składniki chemiczne żeliwa szarego, żeliwo szare niestopowe, żeliwo ciągliwe.


DODATKI STOPOWE W STOPACH ŻELAZO-WĘGIEL
Stale stopowe - postać występowania dodatków stopowych, wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę i właściwości stali

MIEDŹ l JEJ STOPY
Charakterystyka stopów

ALUMINIUM l JEGO STOPY
Charakterystyka stopów

TYTAN I JEGO STOPY
Charakterystyka stopów tytanu

WYROBY SPIEKANE (METALURGIA PROSZKÓW)
Rozwój i zalety technologii spiekania, technologia wyrobów spiekanych, metody przygotowania proszku, proces prasowanie, proces spiekanie, materiały i wyroby spiekane, spieki porowate, materiały o specjalnych właściwościach magnetycznych.

POLIMERY
Podział polimerów, elastomery – charakterystyka i przykłady, struktura polimerów a ich właściwości fizyczne, rodzaje dodatków wprowadzanych do tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych, charakterystyka podstawowych metod przetwórstwa termoplastów, cechy i zalety tworzyw sztucznych, budowa chemiczna i strukturalna polimerów organicznych, sposoby identyfikacji stanów fizycznych na podstawie właściwości mechanicznych, klasyfikacja tworzyw sztucznych z uwagi na właściwości mechaniczne i przetwórcze, cele i metody identyfikacji wizualnej tworzyw sztucznych, rodzaje i podstawowe właściwości tworzyw termoplastycznych, starzenie tworzyw sztucznych, recykling tworzyw sztucznych, wrażliwość na spawanie

SPAWALNOŚĆ
Budowa złącza spawanego, źródła ciepła wykorzystywane przy spawaniu, co to jest spawalność stali i jak się ją określa, pęknięcia zimne, pęknięcia gorące, zabiegi cieplne przed i w trakcie spawaniu, procesy spawania, obróbka cieplna po spawaniu, rodzaje złączy spawanych, wymienić rodzaje niezgodności spawalniczych, spawalność aluminium, spawalność żeliwa, źródła wodoru
w procesie spawania.

FRAKTOGRAFIA
Przełom zmęczeniowy, przyczyny rozwoju pęknięć zmęczeniowych, pękanie plastyczne, pękanie kruche, pękanie łupliwe transkrystaliczne, przyczyny pękania międzykrystalicznego.


Egzamin Dyplomowy Magisterski 29 czerwca 2017
data: 2017-06-22
autor: Sekretariat M-2
Egzamin Dyplomowy Magisterski w naszym Instytucie odbędzie się w dniu
29 czerwca 2017, sala nr D102 budynek D godz. 10.00 Komisja nr 1
29 czerwca 2017, sala nr D112 budynek D godz. 11.00 Komisja nr 2

Studenci broniący prace magisterskie mają obowiązek oddania legitymacji studenckich najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
Egzamin Dyplomowy Magisterski 28 czerwca 2017
data: 2017-06-21
autor: Sekretariat M-2
Egzamin Dyplomowy Magisterski w naszym Instytucie odbędzie się w dniu
28 czerwca 2017 (środa), sala nr D102 budynek D godz. 9.00

Studenci broniący prace magisterskie mają obowiązek oddania legitymacji studenckich najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
Egzamin Dyplomowy
data: 2017-05-27
autor: Sekretariat M2
EGZAMIN DYPLOMOWY
w Instytucie Inżynierii Materiałowej odbędzie się:


- 28 czerwca 2017 (środa)

- 29 czerwca 2017 (czwartek)

- 30 czerwca 2017 (piątek)

Prace dyplomowe, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, należy składać w sekretariacie Instytutu M-2 (pokój D104) najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem egzaminu.
Proponowane tematy prac inżynierskich na rok akad. 2017/2018
data: 2017-05-19
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Informację o wyborze tematu pracy inżynierskiej proszę zgłaszać do 15.06.2017 r w pokoju A218b

Tematy prac inżynierskich
Proponowane tematy prac magisterskich na rok akad. 2017/2018
data: 2017-05-31
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Informację o wyborze tematu pracy magisterskiej proszę zgłaszać do 30.06.2017 r w pokoju A218b.
Zmiana terminu wynika z decyzji Komisji ds. Jakości Kształcenia.
W przypadku nie dotrzymania terminów tematy zostaną przypisane odgórnie.

Tematy prac magisterskich
Studia Podyplomowe
data: 2015-11-03
autor: Sekretariat
Dodatkowy nabór na studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
Szczegóły rekrutacji
Projekt: STAŻ
data: 2017-03-26
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Informacje o Projekcie Stażowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-S067/15

Strona Projektu: STAŻ
Rejestracja na studia II stopnia
data: 2015-01-07
autor: Sekretariat M2
Szanowni Państwo.
Przypominamy iż w celu podjęcia studiów II stopnia należy zarejestrować się na stronie rekrutacyjnej.

Rekrutacja
Harmonogram rekrutacji
Informacja dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego
data: 2013-01-14
autor: Sekretariat M2
Wszelkie informacje znajdują się na stronie Wydziału Mechanicznego.

Praca dyplomowa
Strona tytułowa pracy przejściowej
data: 2009-12-03
autor: Sekretariat M2
W załączniku nr 1 znajduje się wzór strony tytułowej do pracy przejściowej (zał. 1)
Pełnomocnik Instytutu ds. praktyk
data: 2012-11-27
autor: Instytut M-2
Pełnomocnikiem Instytutu Inżynierii Materiałowej ds praktyk jest dr inż. Marek Hebda
Zasady organizacji praktyk studenckich
data: 2013-06-12
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
Regulamin realizacji praktyk programowych
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej


§1

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
a) Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy.
b) Praktyka indywidualna – jest to praktyka programowa realizowana przez jednego studenta.
c) Praktykant – studentka lub student odbywający praktykę.
d) Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przyjmujący studentkę lub studenta na praktykę programową.
e) Opiekun Praktyk – pracownik akademicki koordynujący realizację praktyk na danym kierunku studiów.
f) Opiekun Grupy - pracownik akademicki sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk w danej grupie dziekańskiej.
g) Porozumienie trójstronne – podpisywane przez: Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Programowych, Przedsiębiorcę i Praktykanta - jest umową określającą wzajemne zobowiązania i prawa stron związane z odbywaniem praktyki.

§ 2

1. Na Wydziale Mechanicznym PK realizację praktyk studenckich nadzoruje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Programowych.
2. Opiekunowie Praktyk koordynują działania związane z realizacją studenckich praktyk na poszczególnych kierunkach studiów
3. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi grupami dziekańskimi, w zakresie realizacji praktyk, sprawują Opiekunowie Grup.

§ 3

1. Podstawową formą praktyki studenckiej jest praktyka indywidualna.
2. Za praktykę uważa się również staż oraz zatrudnienie studentki/studenta na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
3. Za praktykę uważa się również praktykę lub zatrudnienie poza granicami kraju, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania praktyki lub wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
4. Praktykant biorący udział w międzynarodowym zintegrowanym programie kształcenia, może uzyskać zaliczenie praktyki programowej jeżeli w ramach wyjazdu zrealizowane zostały efekty kształcenia określone dla praktyki na danym kierunku studiów.
5. Dla Praktykanta, który nie ma możliwości samodzielnej organizacji praktyki, Opiekun Grupy organizuje praktykę w Uczelni lub we wskazanym przez nią zakładzie pracy.

§ 4

1. Czas trwania praktyki programowej jest podawany w tygodniach, gdzie tydzień obejmuje pięć dni roboczych po osiem godzin zegarowych.
2. Czas trwania praktyki programowej dla poszczególnych stopni studiów i kierunków jest określony w zatwierdzonym przez Radę Wydziału Mechanicznego programie studiów.

§ 5

1. Okres odbywania praktyk studenckich określa zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego.
2. W przypadkach merytorycznie uzasadnionych, za zgodą Opiekuna Grupy wyrażonej na podstawie podpisanego przez studenta Oświadczenia, możliwe jest odbywanie praktyki w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Warunkiem udzielenia zgody na odbywanie praktyki w trakcie trwania zajęć dydaktycznych jest spełnienie następujących warunków:
a) braku kolizji praktyki z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi potwierdzone oświadczeniem studentki/studenta,
b) braku możliwości ustalenia innego terminu praktyki, potwierdzonego przez Przedsiębiorcę
c) związania praktyki ze studiowanym kierunkiem.
3. Oświadczenie po podpisaniu przez Praktykanta i Opiekuna Grupy, pozostaje u Opiekuna Grupy.

§ 6

1. Uczelnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk.
2. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan.

§ 7

1. Uczelnia nie ma obowiązku i nie ubezpiecza Praktykantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
2. Praktykant jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia się od NNW i dostarczenia kserokopii polisy Opiekunowi Grupy przed zatwierdzeniem programu praktyki.
3. W przypadku praktyk wymagających innych rodzajów ubezpieczeń, Praktykanci są zobowiązani do samodzielnego ubezpieczenia się zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Przedsiębiorcę.

§ 8

1. Przed przystąpieniem do odbywania praktyki Praktykant jest zobowiązany do wstępnego uzgodnienia z Przedsiębiorcą: miejsca, terminu i programu praktyki zgodnie z ramowym programem praktyk dla studiowanego kierunku i specjalności.
2. Opiekun Grupy wraz z Praktykantem, przed rozpoczęciem praktyki, uzgadnia i akceptuje program praktyki w dzienniku praktyk, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia trójstronnego.
3. Warunkiem podpisania uzgodnionego programu praktyk przez Opiekuna Grupy jest uprzednie przekazaniu przez Praktykanta kserokopii polisy ubezpieczeniowej.
4. Porozumienie trójstronne jest podpisywane przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk Programowych, Praktykanta oraz Przedsiębiorcę.
5. Porozumienie powinno być podpisane nie później, niż jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki.
6. Przebieg realizowanej praktyki oraz potwierdzenie jej odbycia jest wpisywane w dzienniku praktyk.

§ 9

1. Nad właściwą realizacją programu praktyki sprawuje nadzór wyznaczony przez Przedsiębiorcę pracownik.
2. Opiekun Grupy może dokonać kontroli przebiegu praktyki.

§ 10

Praktykant jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu realizacji praktyk.
b) przestrzegania wewnętrznych regulaminów i przepisów określonych przez Przedsiębiorcę.
c) dokładnego wykonywania zadań powierzonych przez pracownika Przedsiębiorcy, sprawującego nadzór nad realizacją praktyki.
d) informowania Opiekuna Grupy lub Opiekuna Praktyk o wszelkich trudnościach związanych z realizacją praktyki,
e) poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie realizacji praktyki wynikające z umyślnego działania na szkodę Podmiotu Gospodarczego.
Proponowany plan praktyk
data: 2013-01-24
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
1. Zapoznanie się z przepisami BHP i istniejącymi zagrożeniami występującymi w czasie procesu produkcji i zagrożeniami ochrony środowiska.

2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i profilem produkcyjnym Zakładu.

3. Zapoznanie się z prowadzonymi procesami technologicznymi i procesami kontrolnymi:

- kontrola jakościowa surowców przeznaczonych do produkcji,
- informacje o istniejących w Zakładzie maszynach i urządzeniach ich głównych parametrach i sposobem obsługi,
- warunki technologiczne prowadzonych procesów,
- sposób kontroli międzyoperacyjnej produktów,
- zmiany struktury i właściwości półproduktów na poszczególnych etapach produkcji,
- metody obróbki cieplnej i obróbki powierzchniowej materiałów – jeżeli taka jest prowadzona w Zakładzie,
- wykorzystanie programów CAD-owskich lub innego rodzaju oprogramowania stosowanego w procesie produkcji lub do sterowania urządzeń,
- najczęściej spotykane problemy występujące w czasie procesu technologicznego,
- metody kontroli produktów finalnych, przyczynami występowania wad w produkcie finalnym – jeżeli takie występują,
- metody odbioru jakościowego gotowych produktów, sporządzania atestów i certyfikatów.

4. Po skończonej praktyce Student przedstawia w Instytucie Opiekunowi praktyk zaświadczenie o odbytej praktyce i krótkie sprawozdanie. Dokumenty te powinny być wydrukowane na jednej kartce A4 (druk dwustronny). (Sprawozdanie)
Wykaz podmiotów gospodarczych, w których odbywały się praktyki programowe
data: 2012-12-06
autor: dr inż. Dariusz Mierzwiński
W załączniku poniżej znajduje się wykaz podmiotów gospodarczych w których odbywały się praktyki programowe w okresie 2013 - 2014

(Lista)