Szczegóły o pracowniku
dr inż. Adam Tabor
PRACOWNICY EMERYTOWANI
(adiunkt)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: b.d. budynek G
Telefon:
12 628 3747
Email:
atabor@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae 15.11.1963 – 15.12.1964 HIL I-szy wsadowy
08.05.1967 – 30.04.1968 Inst. Odlewnictwa, Kraków inżynier
01.05.1968 – 30.04.1969 Inst. Odlewnictwa, Kraków asystent
01.05.1969 – 31.05.1972 Inst. Odlewnictwa, Kraków st. asystent
01.06.1972 – 21.03.1976 Inst. Odlewnictwa, Kraków adiunkt
01.04.1976 – 30.09.1977 HIL (HTS) mistrz Oddziału Topienia W-1
01.10.1977 – 30.09.1985 Politechnika Krakowska st. asystent
10.1985 Instytut Spawalnictwa im. Patona – Zakład Odlewnictwa, Kijów (staż – praktyka)
01.10.1985 – 31.03.1989 Politechnika Krakowska wykładowca
od 01.04.1989 Politechnika Krakowska adiunkt n-d
- od 01.12.1993 - Kierownik Pracowni Odlewnictwa
- od 01.09.1994 - Z-ca Dyrektora Instytutu M-2 ds. Dydaktycznych i Administracyjn.
- od 01.09.1996 - Z-ca Dyrektora Instytutu M-2
- od 01.09.1997 do 1999 - Z-ca Dyrektora Instytutu M-2 ds.z Gospodarką
- od 01.12.2000 - Dyrektor Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
- od 01.09.2006 - Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej ds. Rozwoju
- od 01.09.2006 - Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej ds. Rozwoju

Autorstwo, współautorstwo, redakcja skryptów uczelnianych, podręczników, monografii, rozdziałów w podręcznikach i monografiach - 63 poz.
Publikacje w czasopismach (autorstwo lub współautorstwo) - 67 poz.
Publikacje w materiałach konferencyjnych - 119 poz.
Opracowania dla przemysłu - 133 poz.
Realizacja projektów badawczych, celowych, zamawianych,badawczych rozwojowych, dotacji aparaturowych; współpraca z zagranicą
(kierownik lub współwykonawca) - 34 poz.
Realizacja umów dotyczących wdrażania systemów zarządzania jakością w organizacjach oraz przygotowania laboratoriów badawczych do akredytacji
(kierowanie lub udział) - 40 poz.

Zakres prowadzonej działalności naukowej Projekt Badawczy Nr 4 T11E 042 22.
Umowa KBN Nr 1570/T11/2002/2004: „Bezprzewodowe systemy pomiarowe do wspomagania procesu leczenia przy korekcji
i wydłużaniu kończyn metodą Ilizarową w warunkach klinicznych”
(Zak. 2004 r.) – 7 wykonawców
Projekt Badawczy Nr 3 T11E 015 07. Umowa Nr 1438T11/2004/27: „Badania modelowe nad zastosowaniem pompy do biowspomagania niewydolnego serca” - 7 wykonawców
Projekt Badawczy Nr 3 T12E 014 27. Umowa Nr 1437/T11/2004/27: „Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystania igły fotonowej wraz z systemem stereotaktycznym do operacji guzów przerzutowych
i pierwotnych mózgu” – 5 wykonawców
Projekt Badawczy Nr 3 T08D 022 27. Umowa Nr 1054/T08/2004/27: „Badania procesów pulsacyjnego prasowania ze spiekaniem stykowych materiałów prozkowych o zwiększonej odporności na korozję“ – 5 wykonawców
Projekt Badawczy Nr 3 T11E 013 30.Umowa Nr 1458/T02/2006/30: „Nowa metoda zespalania jelit z zastosowaniem oryginalnego własnego staplera“ – 5 wykonawców
Projekt Badawczo - Rozwojowy Nr R 13 028 01.
Umowa Nr 0456/R/P01/06/0: „Mechatroniczny system korekcji
i wydłużania kończyn – 7 wykonawców
Projekt Badawczo – Rozwojowy Nr R03 027 01.
Umowa Nr 0337/R/2/T02/06/0: „Rozwój konstrukcji polskich pras PXP do zagęszczania proszków i przetwórstwa spieków oraz technologii wyrobów z nowych materiałów formowanych w silnym polu magnetycznym lub w podwyższonej temperaturze” – 3 wykonawców
Projekt zamawiany Nr PW-004/ITE/08/2006.
Umowa Nr PW-004/08/2006/1/UW-2000: „Technologie i metody zmniejszenia uciążliwości ekologicznej przemysłowych procesów wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych”
Zadanie Badawcze: „Technologie walcowania i nagniatania gwintów wewnętrznych oraz konstrukcje głowic rolkowych do ich realizacji”
(Nr PK: CJ/703/PBZ/2006) - 4 wykonawców
Projekt Celowy: Nr ROW-278-2003. Umowa Nr 11 183/P-204/2004: „Wdrożenie dynamicznego wzbudnika z generatorem obrotowym
o eksploatacyjnych podwyższonych parametrach eksploatacyjnych” –
3 wykonawców
Projekt Celowy: ROW-II-046-2005 Umowa Nr U-II-17/P-27/2005: „Opracowanie nowej technologii wytwarzania wilgotnych mas formierskich oraz wytwarzania skrzynkowego (krótkich serii odlewów) w Odlewni Charsznica” - 3 wykonawców
Projekt Celowy: ROW-539-2004. Umowa Nr U-337/P-382/2005,
CJ/113/2005: „Automatyczna szlifierka do ostrzenia narzędzi profilowych” – 4 wykonawców
Projekt Celowy: ROW-538-2003 Umowa Nr U-329/P-378/2004: „Maszyna do wycinania kształtów z bloków pianki poliuretanowej (tapicerskich)” – 2 wykonawców
Projekt Celowy: ROW-287-2003. Umowa Nr U-234/P-274/2004: „Zautomatyzowana stacja pomiarowo-kontrolna sterylizacji chemicznej” – 6 wykonawców
Projekt Celowy: ROW-II-129-2006: „Typoszereg wzmocnionych okuć antywłamaniowych” – 3 wykonawców
Projekt Celowy ROW-II-078/2006. Umowa Nr II/P-80/2006; CJ/481/2006: „Wdrożenie dokładnych kształtek z materiału typu Alnico o podwyższonej gęstości” – 2 wykonawców
Projekt Celowy: ROW-II-108/2006. Umowa Nr II – 88/P-100/2006: „Kątowa automatyczna pilarka taśmowa do cięcia materiałów poliuretanowych i pochodnych” 3 wykonawców
Projekt Badawczy: Badania wpływu niklu na mechanizm pękania austenitycznego żeliwa sferoidalnego” - wniosek
„Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania jakością w okręgu Chmielnickim na Ukrainie”. (Temat w programie – protokole wykonawczym do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej
i naukowo-technicznej z zagranicą)
Opinia do akt VI GS 28107 (dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy), w sprawie powództwa Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach przeciwko HDI GERLING Polska S.A. w Warszawie o zapłatę
Opinia do sprawy: Sygn. akt 1Ds.64/07 dla Prokuratury Rejonowej Katowice Wschód w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice, dot. oceny przyczyn wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 18.01.2007 r. w Katowicach przy ul. Hierowskiego – Bażantów,
w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł Michał Ogórek
(wyk. M. Szczybura, A. Tabor)
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Adam Tabor
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Нові концепції преси формування імпульсів сипучих матеріалів"; R.Moszumański, A.Tabor, Кнапiк C. 2011
2 "Plastic properties of cold-deformed iron-based sintered materials"; Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Issue 3/2010, str. 57-60 S.Okoński, A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2010
3 "Standards as a tool aiding the decision processes in market economy"; Archives of Foundry Engineering PAN, 2010, vol. 10, Special issue 3, str.231-234 A.Tabor, H. Pawłowska 2010
4 "Badanie właściwości metalicznych materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK. Zeszyt 6, str. 28-38, R.Moszumański, S.Okoński, A.Tabor, 2009
5 "Elaboración de meteriales resbaladizos y sus investigaciones tribologicas"; R.Moszumański, A.Tabor, Z. Haduch, W. Piekoszewski, M. Szczerek 2009
6 "Metody oceny jakości wyrobów metalowych Inżynieria produkcji spawalniczej"; W.Ptak, A.Tabor, 2008
7 "The quality of parts of printing machines"; A.Tabor, K.Zarębski, 2008
8 "Structure and mechanical properties of nodular graphite cast iron with 17%, 20% and 23% nickel"; A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2007
9 "Charakterystyka materiałowa produkcyjnego żeliwa sferoidalnego"; A.Tabor, K.Zarębski, K. Lewandowski, P. Putyra 2006
10 "Charakterystyka struktury białego żeliwa ciągliwego z dodatkiem magnezu"; A.Tabor, K.Zarębski, K. Lewandowski, P. Putyra 2006
11 "Ilościowa ocena mączki drzewnej jako wypełniacza polietylenu i polipropylenu"; J.Lisak, A.Tabor, W. Dziadur, A. Repecki 2006
12 "Wpływ magnezu i na strukturę i właściwości wytrzymałościowe białego żeliwa ciągliwego"; A.Tabor, K.Zarębski, K. Lewandowski, P. Putyra 2006
13 "Wpływ niklu na właściwości wytrzymałościowe austenitycznego żeliwa sferoidalnego"; A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2006
14 "Wpływ temperatury na właściwości mechaniczne sferoidalnego żeliwa austenitycznego o zawartości 20% niklu"; A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2006
15 "Wpływ wstępnego przetapiania żeliwa na jakość naprawczych napoin i spoin w odlewach"; W.Ptak, A.Tabor, 2006
16 "Badania korozyjne żeliwa sferoidalnego wysokoniklowego"; J.Lisak, A.Tabor, W. Dziadur 2004
17 "Kształtowanie struktury pierwotnej spoiny przy spawaniu naprawczym odlewów z żeliwa sferoidalnego"; W.Ptak, A.Tabor, 2004
18 "The corrossion investigations of ductile iron with Ni additions"; J.Lisak, A.Tabor, W. Dziadur 2004