Szczegóły o pracowniku
dr inż. Janusz Lisak
ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I GEOPOLIMERÓW
(Starszy wykładowca)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D203a (dawniej 3/3 bud. 6C)
Telefon:
12 628 3425
Email:
lisak@mech.pk.edu.pl
Zakres prowadzonej działalności naukowej - rentgenowska jakościowa analiza fazowa - identyfikacja faz występujących w preparatach metalicznych i proszkowych
- rentgenowska ilościowa analiza fazowa - określenie ilości faz występujących w preparacie
- dokładny pomiar odległości międzypłaszczyznowych sieci krystalograficznej (np. określanie tetragonalności martenzytu)
- badanie przemian fazowych w trakcie nagrzewania i wygrzewania
- badanie zmian parametrów sieci krystalicznej podczas długotrwałego wygrzewania
- badania przemian fazowych w trakcie nagrzewania i chłodzenia materiałów w zakresie temperatur do 1100 St.C

1. Patent PRL numer 257960 z 1987 roku: „Stal konstrukcyjna i sposób obróbki cieplnej stali konstrukcyjnej”.
2. Patent PRL numer 144442 z 1990 roku: „Stal Konstrukcyjna i sposób obróbki cieplnej stali konstrukcyjnej”,
3. Problem węzłowy 02.1 „Opanowanie produkcji wyrobów hutniczych do pracy w zakresie do – 1200C; zadanie 01-05-00 „Badania metaloznawcze oraz określenie charakterystyk materiałowych stali niklowych do pracy w niskich temperaturach”,
4. „Badanie wpływu struktury na własności stali typu 9% Ni” ; M-2/Z/87/89,
5. „Przemiany strukturalne w stalach niklowych do pracy w niskich temperaturach”; IPB-2/90, zadanie 2.2
6. „Wtrącenia niemetaliczne w stopach żelaza” – Grant prof. S. Rudnika
7. „Aktywowane spiekanie austenitycznych stali nierdzewnych” – grant prof. J. Kaziora
8. „Badania nad wpływem mieszanej fazy węglikowo-azotkowej na własności bezkobaltowego cermetu na bazie węglika tytanu” – grant prof. T. Gibasa
9. Projekt Celowy Nr 1318/C – T 08 – 7/95; „Modyfikacja istniejących i opracowanie nowych metod wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych regenerowanych w ramach utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych”
10. Praca dla SIMP „ Określenie odporności stali wysokostopowej na korozję w mieszaninie solanki i ługu”
11. Grant KBN 7TO8D 051 14 – „ Spiekanie stali wysokostopowych w obecności fazy ciekłej”
12. Grant KBN 1556/T12/99/16 – „ Wytwarzanie spiekanych elementów o odpowiednich właściwościach mechanicznych i odporności na ścieranie z przeznaczeniem na elementy środków transportu”
Współpraca Akademia Górniczo-Hutnicza
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Badania dylatometryczne przemian fazowych w materiałach konstrukcyjnych.
- Badania wpływu różnych czynników na rozszerzalność cieplną materiałów konstrukcyjnych.
- Wyznaczanie optymalnych zakresów temperatur pracy materiałów konstrukcyjnych
- Wpływ składu fazowego na własności materiałów konstrukcyjnych.
- Wpływ sposobu przygotowania preparatów proszkowych na otrzymywane wynikiw rentgenowskiej analizie dyfraktometrycznej.
Konsultacje Konsultacje
dr inż. Janusz Lisak
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "The identification of carbide phases by XRD analysis as the method of assess the extent of the steel damage after long time in service"; Archiwum Odlewnictwa, Vol. 10, Special Issue 3/2010, s.283 – 288 J.Lisak, I.Pietryka, 2010
2 "Investigation of the pressure vessel elements after long-time work with contact in a superheated steam"; ICPVT-12 The 12th International Conference on Pressure Vessel Technology J.Lisak, I.Pietryka, 2009
3 "Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do oceny zużycia materiału pobranego z elementu kotła parowego"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 6, str. 129-135 J.Lisak, 2009
4 "Wykorzystanie elektrochemicznej izolacji faz dla potrzeb rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej"; Inżynieria Materiałowa NR 6 (166), str. 1054-1057 J.Lisak, I.Pietryka, 2008
5 "Ilościowa ocena mączki drzewnej jako wypełniacza polietylenu i polipropylenu"; Wisnik Chmielnickowo Nacjonaln. Uniwersitieta J.Lisak, A.Tabor, W. Dziadur, A. Repecki 2006
6 "Wpływ obciążeń zmęczeniowych na występowanie odmian polimorficznych PA6 z włóknem szklanym"; Archiwum Odlewnictwa J.Lisak, A. Liber-Kneć 2006
7 "Badania korozyjne żeliwa sferoidalnego wysokoniklowego"; Odlewnictwo-Nauka i Praktyka J.Lisak, A.Tabor, W. Dziadur 2004
8 "The corrossion investigations of ductile iron with Ni additions"; X Konferencja Międzynarodowa Slovenskich, Ceskich a Polskich Zlivancv, „SPOLUPRACA 2004” J.Lisak, A.Tabor, W. Dziadur 2004