Szczegóły o pracowniku
dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK
ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I GEOPOLIMERÓW
(Dyrektor Instytutu)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D109b (dawniej 2/9, budynek 6c)
Telefon:
12 628 3450 lub 12 628 3460
Email:
jamikula@pk.edu.pl
Curriculum Vitae 1.Tytuł naukowy: doktor nauk technicznych – „Pęknięcia zimne w złączach spawanych wykonanych ze stali do pracy w niskich temperaturach.” Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego PK , 28 czerwca 1990.
2.Stopień naukowy doktora habilitowanego: „Analityczne metody oceny spawalności stali.” Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego PK, 8 maj 2002 r., budowa i eksploatacja maszyn, technologia spawalnictwa.
3.Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, technologia spawalnictwa.
4.Zajmowane stanowiska: profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej – od 01.10.2008 r.


Autor i współautor ok. 20 prac naukowo-badawczych, ok. 40 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, ok. 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu ochrony środowiska, 90 ocen oddziaływania na środowisko, prognoz wpływu na środowisko, planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska oraz wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, współautor 4 profesjonalnych programów komputerowych i 8 książek.
Kwalifikowany kandydat na auditora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr: 2118.

Od czerwca 1993 r. Sekretarz Generalny Polskiego Klubu Ekologicznego.
Od września 1999 r. Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego.
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 grudnia 1994 r. powołany w skład Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy MOŚZNiL. Autor licznych opinii i koreferatów wykonywanych na zlecenie MOŚZNiL.
We wrześniu 1997 r. otrzymał Nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za „udział w osiągnięciach resortu w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, geologii i leśnictwa.
Decyzją Prezydium Komisji Ochrony Środowiska Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1998 roku zakwalifikowany do grona ekspertów Komisji.
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z grudnia 1998 r. powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej d/s. Biegłych przy MOŚZNiL. Biegły ds. Ocen oddziaływania na środowisko MOŚZNiL nr 0061, a od grudnia 2000 r. biegły z listy Wojewody Małopolskiego nr 150/2000.
Od kwietnia 2000 r. do kwietnia 2003 r. członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od października 2001 członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Województwie Małopolskim.
W czerwcu 2002 r. do lutego 2004 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów RP powołany w skład Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na okres III kadencji.
Od 19.02.2002 r. do 30.04.2003 pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Środowiska. W okresie tym odpowiadał za system ocen oddziaływania na środowisko oraz wdrożenie w Polsce dyrektywy IPPC, nadzorował prace zespołów przygotowujących system handlu emisjami.
Od 16 sierpnia 2006 do 12 stycznia 2009 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W MRR odpowiadał za wdrażanie Funduszu Spójności, Funduszu Norweskiego i Funduszu EOG, Polsko – Szwajcarskiego Programu Pomocy, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Zakres prowadzonej działalności naukowej Główne tematy prac naukowych: Ocena spawalności stali, wytwarzanie kompozytów, badania właściwości materiałów konstrukcyjnych.

Członkostwo w organizacjach naukowych:
Członek następujących instytucji i organów:

1.Rada Naukowa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8. (kadencja 2003 – 2007 i 2007 - 2011)

2.Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej. 00-926 Warszawa ul Wspólna 2/4 (Przewodniczący Rady od 15 lutego 2007 r.)

3.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – członek Rady

Członkostwo w instytucjach i organach w latach 2000 – 2007:

1.Polski Komitet Normalizacyjny III kadencji. Członek PKN w latach 2002 – 2003.

2.Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członek Rady w latach 2000 – 2003.

3.Komitet Sterujący ds. funduszu ISPA. Zastępca Przewodniczącego Komitetu w latach 2002 – 2003.

4.Rada Programowa Konkursu o nagrodę Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Zastępca Przewodniczącego Rady w latach 2002 – 2003.

5.Polska Grupa Zadaniowa TASK FORCE. Przewodniczący Grupy w latach 2002 – 2003.

6.Krajowa Komisja Ocen Oddziaływania na Środowisko, 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 w latach 1996 – 2007.

Nagrody, odznaczenia:

1.Order Komandorski za zasługi dla innowacyjności i wynalazczości. Bruksela 23.11.2007 r. BRUSSELS EUREKA Merites De L’Innovation.
2.Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej – zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne (monografia „ Zarządzanie Środowiskowe ISO 14000”. Kraków 19 grudnia 2007.
3.Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej – zespołowa w roku akademickim 2005/06 za opracowanie monografii „Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi”. Kraków 25 września 2006.
4.Nagroda Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za „Udział w osiągnięciach resortu w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, geologii i leśnictwa – wrzesień 1997.
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - geopolimery
– właściwości, zbrojenie geopolimerów
- kompozyty na bazie geopolimerów
- spawalność stali
Konsultacje Konsultacje
dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Estimation of possibilities of ma king euro pallets from reclaimed polyolefin’swith tuff"; Archives of Foundry Engineering. Vol. 10, Special Issues 3/2010,Str. 205 – 208. S.Kuciel, J.Mikuła, S. Żmudka, St. Kuciel 2010
2 "Ocena możliwości wytwarzania płyt dla potrzeb budownictwa ze zużytych opakowań typu tetra-pak"; Archives of Foundry Engineering. Vol. 10, Special Issues 3/2010, Str. 119 – 124. S.Kuciel, J.Mikuła, K. Korniejenko, St. Kuciel 2010
3 "Ocena możliwości zastosowań wulkanicznego tufu jako napełniacza polimerów termoplastycznych"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 3, str. 422- 428 J.Mikuła, S. Żmudka, I. Budniak, St. Kuciel 2009
4 "Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007 – 2013. IV Międzynarodowa Konferencja „Ekonomiczne aspekty energii ze źródeł odnawialnych w perspektywie 2020 r.” Zakopane, 2008. Czysta Energia nr 12(86)/2008 ISSN1643-126X "; J.Mikuła, 2009
5 "Problemy z wdrażaniem Funduszu Spójności i wnioski dla nowej perspektywy. Przegląd Komunalny Nr 1 (208)/2009. "; Str. 63– 65 ISSN 1232-9126 J.Mikuła, 2009
6 "Recykling materiałowy odpadów Tetra-Paku"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, Zeszyt 3, str. 182-185 J.Mikuła, K. Korniejenko, St. Kuciel 2009
7 "Composites based on poliethylene filled with mineral fillers – tuff. Materiały Konferencyjne: 3 International Seminar on Modern Polymeric Materials For Environmental Applications. Kraków, maj 14 – 16, 2008. "; J.Mikuła, Sabina Żmudka, Stanisław Kuciel, 2008
8 "Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006. ISBN: 83-89410-56-7 "; (praca zbiorowa) J.Mikuła, 2008
9 "Gospodarka wodno – ściekowa w Polsce a handel emisjami. Przegląd Komunalny Nr 9 (204)/2008. Str. 31 – 33. ISSN 1232-9126"; J.Mikuła, 2008
10 "Podstawowe założenia – Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Przegląd Komunalny Nr 11 (206)/2008. Str. 66 – 68ISSN 1232-9126"; J.Mikuła, 2008
11 "Porównanie możliwości wykorzystania tufu i mączki drzewnej jako napełniacza wzmacniającego recyklaty polietylenowe"; Recykling i odzysk materiałów polimerowych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej R.Bogucki, J.Mikuła, S. Żmudka, S. Kuciel, 2008
12 "Proces oceny oddziaływania na środowisko a konflikty społeczne. Przegląd Komunalny Nr 10 (205)/2008. Str. 46 – 49. ISSN 1232-9126"; J.Mikuła, 2008
13 "Projekty instalacji termicznego przekształcania odpadów współfinansowane ze środków Funduszu Spójności. V Międzynarodowa Konferencja: „ Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji” Słubice, 26 – 28 listopad 2008. ISBN 83-89018-75-6 "; J.Mikuła, 2008
14 "Polimer composites filled with tuff. Wisnik Hmielnickowo Nacionalnowo Uniwersitetu. Hmielnickij, 2007, Nr 4, T.1 (94)"; J.Mikuła, Stanisław Kuciel, Renata Porębska, Sabina Żmudka 2007
15 "The effectiveness of inhibitive protection of low karbon and construction steel In water distribution networks. Wisnik Hmielnickowo Nacionalnowo Uniwersitetu. Hmielnickij, 2007, Nr 4, Tom.2 (94)"; J.Mikuła, Maria Hebdowska-Krupa 2007