Szczegóły o pracowniku
dr hab. inż. Stanisław Kuciel prof. PK
ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
(Kierownik Zakładu Technologii Materiałowych)
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D105a (dawniej 2/5 bud. 6C)
Telefon:
12 628 3338
Email:
stask@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ukończył studia na Wydziale Mechanicznym PK na kierunku Mechanika Stosowana, Rozprawa doktorska pt; „Ocena własności mechanicznych i kształtowanie składu regenerowanych poliolefin” obroniona w styczniu 1998 roku, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, od 2011 roku w Instytucie Inżynierii Materiałowej.
Tematyka badań własnych:
Badania własności fizykomechanicznych i przetwórczych materiałów polimerowych i kompozytów, recykling materiałów polimerowych. Badania biomateriałów i inżynieria biomedyczna. Badania właściwości zmęczeniowych i komputerowa analiza obrazu struktury polimerów. Biokompozyty i polimerowe materiały z surowców odnawialnych.
Zakres prowadzonej działalności naukowej Udział w realizacji projektów badawczych:

kierownik projektu „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych” na podstawie umowy z dnia 26 lutego 2009 roku o dofinansowaniu tego projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” na lata 2007-2013, a finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
główny wykonawca projektu PB NN-508-391-435 „Odlewnicze masy formierskie IV generacji – masy wiązane biopolimerami”, realizowanego przez Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
główny wykonawca-koordynator na PK projektu PBZ-MNiSW-5/3/2006 pt.: "Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów polimerowych w Polsce", finansowanego przez MNiSW na podstawie umowy Nr G 012/T02/2007 zadanie 3.3 „Opracowanie nowych materiałów kompozytowych z recyklatów poliolefin i polichlorku winylu napełnianych włóknami naturalnymi lub cząstkami oraz ze zmieszanych tworzyw wtórnych”
kierownik panelu W3 „Tworzywa sztuczne w transporcie”, członek Panelu Głównego 2006-2008 projektu: Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 Materiałów polimerowych w Polsce
główny wykonawca - PB 850/T08/2002/22): „Wpływ warunków przetwórstwa i sposobu modyfikacji PTFE, POM oraz PA6 na ich strukturę (badania z użyciem metod analizy obrazu) i własności fizyko-mechaniczne”
główny wykonawca - PB 1372/T08/2000/18): „Badania nad kształtowaniem własności fizykomechanicznych kompozytów polimerowych w zastosowaniach dla chirurgii kostnej”
kierownik grantu - PB 1373/T08/2000/18: „Badania nad właściwościami regenerowanych termoplastów i ich mieszanin w celu utylizacji typowych odpadów tworzyw sztucznych”

Współpraca z przemysłem:
Ekspertyzy oraz badania i raporty naukowe między innymi dla ZPTS w Kłaju, firm Becker z Myślenic, Alpha Dobczyce, ADER Koszyce, OPAKOMET Kraków, ProDeck Wieliczka, Corab w Olsztynie oraz Valeo Eastern Europe dotyczące opracowań nowych kompozycji na profile i rury, badań starzeniowych konewek i butelek oraz wytrzymałościowych rur i europalet a także doboru i badań obudowy łożysk z grafitamidu. Badania właściwości użytkowych i wytrzymałościowych kompozytowych (poliestrowych ze szklanym rovingiem) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu m. Krakowa.


Działalność organizacyjna

- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX, X, XI, XII Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków 2000, 2003,2006, 2009
- członek Komitetu Organizacyjnego Central European Conference Recycling of Polymer Materials: Science – Industry, 2001, 2005, 2006
- organizacja stoiska Wydziału Mechanicznego PK na Targach Kompozyt-Expo w Krakowie w 2010 I 2011 roku

Recenzent czasopisma naukowego „Polimery” oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Komitetu Naukowego konferencji Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2010, 2011, 2012 oraz Recykling i odzysk materiałów polimerowych 2009, 2010, 2011.

Działalność organizacyjna

- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX, X, XI, XII Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków 2000, 2003,2006, 2009
- członek Komitetu Organizacyjnego Central European Conference Recycling of Polymer Materials: Science – Industry, 2001, 2005, 2006
- organizacja stoiska Wydziału Mechanicznego PK na Targach Kompozyt-Expo w Krakowie w 2010 I 2011 roku
Współpraca Ekspertyzy oraz badania i raporty naukowe między innymi dla ZPTS w Kłaju, firm Becker z Myślenic, Alpha Dobczyce, ADER Koszyce, OPAKOMET Kraków, ProDeck Wieliczka, Corab w Olsztynie oraz Valeo Eastern Europe dotyczące opracowań nowych kompozycji na profile i rury, badań starzeniowych konewek i butelek oraz wytrzymałościowych rur i europalet a także doboru i badań obudowy łożysk z grafitamidu. Badania właściwości użytkowych i wytrzymałościowych kompozytowych (poliestrowych ze szklanym rovingiem) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu m. Krakowa.
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne - Kompozyty i materiały polimerowe
- Kompozyty z włóknami naturalnymi
- Biomateriały i kompozyty stosowane w medycynie
- Recykling materiałów i urządzeń
- Doświadczalna analiza odkształceń
- Materiały z surowców odnawialnych

Konsultacje Konsultacje
dr hab. inż. Stanisław Kuciel prof. PK
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "A shorten method of fatigue strength estimation of degradable biopolymers filled with flax fibers"; 3nd International Conference on Innovative Natural Fibre Composites for Industrial Applications, Roma S.Kuciel, Liber-Kneć A. ,Kuźniar P., 2011
2 "Biocomposites based on PHB filled with wood or kenaf fibers"; Polimery 2011, 56 nr 3, ss. 218-223 S.Kuciel, Liber-Kneć A 2011
3 "Biodegradable biopolymer materials for using in orthopedy as a splint material"; Engineering of Biomaterials 2010, 99-101, XIII, pp. 38-41 S.Kuciel, Liber-Kneć A. ,Kuźniar P., 2011
4 "Biopolymer composites for parts of rehabilitation equipment"; Engineering of Biomaterials 12/2011, pp.120-124 S.Kuciel, Pilip N., Kuźniar P 2011
5 "Mineral microparticles and wood flour as fillers of different biocomposites"; 3rd International Conference on Innovative Natural Fibre Composites for Industrial Applications, Roma S.Kuciel, Kuźniar P., Mikuła J., Liber-Kneć A. 2011
6 "„Odzysk i recykling materiałów polimerowych”"; rozdział 5.7 monografii A.K. Błędzki, J.Kijeński, R. Jeziórska „Odzysk i recykling materiałów polimerowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011, 264-307 S.Kuciel, Ryszkowska J., Liber-Kneć A. 2011
7 "Estimation of possibilities of ma king euro pallets from reclaimed polyolefin’swith tuff"; S.Kuciel, J.Mikuła, S. Żmudka, St. Kuciel 2010
8 "Kompozyty polimerowe na osnowie recyklatów z włóknami naturalnymi"; (red) Politechnika Krakowska, Kraków S.Kuciel, 2010
9 "Ocena możliwości wytwarzania płyt dla potrzeb budownictwa ze zużytych opakowań typu tetra-pak"; S.Kuciel, J.Mikuła, K. Korniejenko, St. Kuciel 2010
10 "Waste of Polyamide 6.6 Flock from Automotive Industry as a Filler of Polyamide 6 Composite"; KGK Kautschuk Gummi Kunstoffe 2010, 6-10, pp. 259-262 S.Kuciel, Korniejenko K. 2010