Szczegóły o pracowniku
dr hab. inż. Stanisław Okoński prof. PK
PRACOWNICY EMERYTOWANI
( )
Dane kontaktowe
Adres:
Al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków, pokój: D207b (dawniej budynek 6c pok 3/16 b)
Telefon:
12 628 3436
Email:
okonski@mech.pk.edu.pl
Curriculum Vitae Urodziłem się dnia 07.03.1944 r. w Okocimiu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyłem w Brzesku. Po maturze w r. 1962 rozpocząłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, które ukończyłem w r. 1968, otrzymując dyplom inżyniera mechanika w specjalności: Obrabiarki, narzędzia, technologia ogólna. Bezpośrednio po studiach podjąłem pracę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej jako asystent – stażysta w Katedrze Obróbki Materiałów. Następnie pracowałem jako nauczyciel zawodu, asystent i starszy asystent naukowo – dydaktyczny w Katedrze Obróbki Materiałów, a następnie w Instytutach: Technologii Maszyn i Metaloznawstwa oraz Materiałoznawstwa i Technologii Metali. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych objąłem w r. 1998 stanowisko adiunkta naukowo – dydaktycznego w Instytucie Materiałoznawstwa i Technologii Metali. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie: Budowa i eksploatacja maszyn i specjalności: Obróbka plastyczna (w r. 1994) dalej pracowałem na stanowisku adiunkta naukowo – dydaktycznego w Instytutach: Materiałoznawstwa i Technologii Metali oraz Inżynierii Materiałowej. Od 01.10.2006 r. pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Materiałowej. W trakcie pracy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyłem staże przemysłowe w Zakładach Naukowo – Badawczych Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie (1968 r.) oraz w Dziale Głównego Technologa Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie (na przełomie lat 1970 – 71). W latach 1981 - 82 pracowałem dodatkowo w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym PONAR w Żywcu na stanowisku specjalisty – konstruktora (1/3 etatu). Ponadto w r. 1973 prowadziłem kursy z zakresu metodyki badań doświadczalnych organizowane przez SITPMB (posiadałem uprawnienia wykładowcy SITPMB). W latach 1993 – 1995 byłem pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Programów Nauczania. Począwszy od r. 1997 byłem zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej do s. dydaktycznych i kierownikiem Zakładu Obróbki Plastycznej. Obecnie kieruję Zakładem Materiałoznawstwa. Jestem członkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej oraz Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2003 – 2006 pełniłem funkcję promotora w dwóch zakończonych przewodach doktorskich. Trzecia praca doktorska pod moim kierownictwem jest na ukończeniu. Zostałem odznaczony Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej (w 1989 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (w 1990 r.). Jestem laureatem nagród JM Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność naukowo - badawczą i dydaktyczną (m. in. w latach 1983, 1985, 1986 i 1990). Pracuję w 2 komisjach ds. przewodów doktorskich, Komisji ds. Rozwoju oraz Komisji Dydaktycznej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Dorobek naukowy obejmuje: 35 publikacji (w tym 1 monografia, 1 książka, 1 skrypt), 2 patenty, 1 wzór użytkowy, 5 projektów badawczych KBN, kilkadziesiąt opracowań i raportów (dla zakładów przemysłowych oraz w ramach PW 05), 10 recenzji prac naukowo – badawczych, 1 recenzja pracy doktorskiej.
Zakres prowadzonej działalności naukowej Tematyka prac naukowych:
• badania doświadczalne procesów dokładnej i powierzchniowej obróbki plastycznej (kształtowanie plastyczne gwintów, nagniatanie, dokładne cięcie prętów),
• podstawy teoretyczne i doświadczalne oraz modelowanie procesów obróbki plastycznej materiałów litych, spiekanych i rozdrobnionych,
• badanie własności mechanicznych i wyznaczanie parametrów konstytutywnych ściśliwych materiałów plastycznych (spieków i proszków metali),
• prognozowanie pękania ciągliwego spieków z proszków metali.
Współpraca Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Realizowane zagadnienia naukowo dydaktyczne Wszystkie rodzaje
Konsultacje Konsultacje
dr hab. inż. Stanisław Okoński prof. PK
Publikacje powiązane z pracownikiem
lp. tytuł i udział autorzy rok
1 "Plastic properties of cold-deformed iron-based sintered materials"; Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Issue 3/2010, str. 57-60 S.Okoński, A.Tabor, K.Zarębski, P. Putyra 2010
2 "The properties and microstructure of padding welds built up on the surface of forging dies"; Archives of Foundry Engineering, Vol. 10, Special Issue 3/2010, str. 5-10. S.Okoński, S.Pytel, K.Zarębski, J.Turek 2010
3 "Badanie właściwości metalicznych materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK. Zeszyt 6, str. 28-38, R.Moszumański, S.Okoński, A.Tabor, 2009
4 "Właściwości mechaniczne spieków metali po odkształceniach plastycznych i obróbce cieplnej"; Czasopismo Techniczne, Wyd. PK. Zeszyt 6, str. 107-114, S.Okoński, K.Zarębski, 2009
5 "Konstrukcje i technologie wyprasek z otworem z walcowanym gwintem"; Proc. of the 17th International Scientific and Technical Conference „Design and Technology of Drawpieces and Die Stampings” R.Moszumański, S.Okoński, 2008
6 "Mechanical properties of PNC - 60 sintered metal after cold plastic deformation and heat treatment"; WISNIK (Czasopismo Naukowe Narodowego Uniwersytetu im. Chmielnickiego) Nr 4’2007, Tom 1, Kamieniec Podolski (Ukraina) S.Okoński, P. Putyra 2007
7 "Prognozowanie pękania spieków metali podczas obróbki plastycznej na zimno."; Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 - Materiały konferencyjne, Komitet Metalurgii PAN S.Okoński, M. Ścierski 2006
8 "Wpływ odkształcenia plastycznego i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne porowatych spieków metali"; S.Okoński, K.Zarębski, P. Putyra 2006
9 "Wyznaczanie parametrów modeli ściśliwych materiałów plastycznych"; Archiwum Odlewnictwa, Rocznik 6, Nr 21 (2/2) S.Okoński, 2006
10 "Pola naprężeń i odkształceń wokół wtrąceń niemetalicznych"; Międzynarodowego Sympzjum SKN S.Okoński, M. Ścierski 2004