Strona główna Informacje o studiach Dokumenty do pobrania  

Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
informuje o:

Naborze na studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 zamierzamy uruchomić kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE obejmują trzy semestry nauki. Program studiów opiera się na wytycznych International Institute of Welding - IAB-252r1-11. Kończą się egzaminem przeprowadzanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dokumenty na studia podyplomowe należy składać osobiście* lub listownie:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, I piętro, pok. D104
31-864 Kraków
(*w godzinach 8:00-14:00, od poniedziałku do piątku)

Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
dr inż. Sławomir Parzych
email: slawomir.parzych@mech.pk.edu.pl
tel.: (+48-12) 628-34-39
tel. kom. 503778141
Sekretariat
email: m2-iwe@mech.pk.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne (załączniki do regulaminu rekrutacji [Dokumenty do pobrania]):

a) kartę zgłoszenia na Studia Podyplomowe [Dokumenty do pobrania];
b) kserokopię dyplomu/odpisu ukończenia studiów wyższych (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe) - zgodne z wymaganiami minimalnymi (opisanymi w pkt. 2 §3)**;
c) kserokopię ostatniej strony indeksu lub kserokopię suplementu do dyplomu z tematem pracy dyplomowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe);
d) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe);
e) 1 fotografię, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
f) wniosek kwalifikacyjny na kurs i uzyskanie dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - IWE wystawianego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach [Dokumenty do pobrania];

Ponadto prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na PK.

**inżynier po min. 3,5 roku studiów I stopnia na kierunkach zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem:
- „mechaniki” dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna,

- „budowy statków” dla kierunków studiów: Oceanotechnika,
- „metalurgii” dla kierunków studiów: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa,
- „elektryki” dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka,
- „inżynierii lądowej i wodnej” dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska.


aktualizacja 31.08.2018 r