Strona główna Informacje o studiach Dokumenty do pobrania


Instytut Inżynierii Materiałowej

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
informuje o:

Naborze na studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski
Inżynier Spawalnik IWE

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 zamierzamy uruchomić kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE obejmują trzy semestry nauki. Program studiów opiera się na wytycznych International Institute of Welding - IAB-252r1-11. Kończą się egzaminem przeprowadzanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.


Dokumenty na studia podyplomowe należy składać osobiście* lub listownie:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej
al. Jana Pawła II 37,
budynek D, I piętro, pok. D104
31-864 Kraków
(*w godzinach 8:00-14:00, od poniedziałku do piątku)

Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
dr inż. Sławomir Parzych
email:
slawomir.parzych@pk.edu.pl
tel.: (+48-12) 628-34-39
tel. kom. 503778141
Sekretariat
email:
m2-iwe@mech.pk.edu.pl


Dokumenty rekrutacyjne (załączniki do regulaminu rekrutacji [Dokumenty do pobrania]):

1. kartę zgłoszenia na Studia Podyplomowe (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji);

2. kserokopię dyplomu/odpisu ukończenia studiów wyższych (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe) - zgodne z wymaganiami minimalnymi (opisanymi w pkt. 2 §3);

3. kserokopię ostatniej strony indeksu lub kserokopię suplementu do dyplomu z tematem pracy dyplomowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe);

4. wniosek kwalifikacyjny na kurs i uzyskanie dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - IWE wystawianego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji);

5. podpisaną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych kandydata na studia podyplomowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji);
 


Ponadto prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na PK.

**inżynier po min. 3,5 roku studiów I stopnia na kierunkach zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem:
- „mechaniki” dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna, Transport

- „budowy statków” dla kierunków studiów: Oceanotechnika,
- „metalurgii” dla kierunków studiów: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa,
- „elektryki” dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka,
- „inżynierii lądowej i wodnej” dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska.
- „inżynierii
chemicznej”  dla kierunków: Inżynieria Chemiczna;


 

aktualizacja 01.10.2019 r