Aparatura badawcza znajdująca się na wyposażeniu Katedry Technologii Materiałów Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Kalorymetr + termo grawimetr + spektroskop masowy, STA 409 CD Netzsch
Umożliwia równoczesny pomiar DSC + TG + QMS lub DTA + TG +QMS. Urządzenie pozwala na rejestrację temperatur i energii przemian fazowych.
Możliwości:
Kwadrupolowa Spektroskopia Masowa (QMS)
Skaningowa Kalorymetria Różnicowa (DSC)
Termograwimetria (TG)
Różnicowa Analiza Termiczna (DTA)
Temperaturowy zakres pracy: 20 [°C] do 1350 [°C] (1380 [°C] chwilowo)
Max. Szybkość nagrzewania: 20 [°C/min]
Max. Szybkość chłodzenia: 20 [°C/min]
Atmosfery: Argon, Azot, Hel, Tlen, Próżnia
 

Analizator termomechaniczny + dylatometr, TMA 402 F1 Hyperion Netzsch
Umożliwia analizę termomechaniczną orz testy dylatometryczne.
Temperaturowy zakres pracy: -150 [°C] do +950 [°C] (chwilowo 1000 [°C])
Max. Szybkość nagrzewania: 20 [°C/min]
Max. Szybkość chłodzenia: 200 [°C/min] (chłodzenie ciekłym azotem)
Atmosfery: Argon, Azot, Hel, Tlen, Wodór, Próżnia
Max. Siła obciążania: 3 [N]
Max. Częstotliwość obciążania: 1 [Hz]

Dylatometr, DIL 402 C Netzsch
Temperaturowy zakres pracy: 30 [°C] - 1350 [°C] (1380 [°C] chwilowo)
Max. Szybkość nagrzewania: 20 [°C/min]
Max. Szybkość chłodzenia: 20 [°C/min]
Atmosfery: Argon, Azot, Hel, Tlen, Wodór, Próżnia

PIKNOMETR helowy, Pycnomatic ATC
Pomiar objętości próbek litych, porowatych jak i sypkich.
Gaz roboczy: Hel
Zaleca maksymalna objętość badanego elementu: 50 [cm3]
Zalecana minimalna objętość badanego elementu: 12 [cm3]
Objętość pojemnika testowego: Ø41x41 [mm]

Piec rurowy, Nabertherm P 330
Temperaturowy zakres pracy: 30 [°C] - 1350 [°C] (1380 [°C] chwilowo)
Max. Szybkość nagrzewania: 20 [°C/min]
Max. Szybkość chłodzenia: 20 [°C/min]
Atmosfery: Argon, Azot, Hel, Tlen, Wodór, Próżnia

Oprogramowanie ThermoCalc v.3.0 + Baza TCFE6
Możliwe symulacje termodynamiczne przemian fazowych w stopach na bazie żelaza.
Symulacje termodynamicznie równowagowe, pseudo-równowagowe oraz symulacje w oparciu o Zmodyfikowany Model Scheil’a-Gulliver’a z dyfuzją wsteczną.
Oprogramowanie pozwala na opis termodynamiczny układu symulowanego np. wyznaczanie teoretycznych temperatur przemian fazowych w układach równowagowych (poddanych wyżarzaniu), a także energii przemian lub składu fazowego stopu.

Galwanostat-Potencjostat, Atlas Sollich 0531
Zakres mierzonych impedancji: +-18 [V]
Max. Prąd elektrody badanej: +- 1,023 [A]
Liniowy zakres pracy elektrody badanej: +- 10,230 [V]
Zakres pomiaru prądu: 10 [Na] - 1 [A]
Zakres częstotliwości pomiaru impedancji: 100 [µHz] – 100 [kHz]
Zakres mierzonych impedancji: 0,1 [Ω] – 1 [GΩ]
Maksymalny potencjał polaryzacji elektrody badanej: +-4 [V]